دردو دلی با خدا

خدایا ازت می خوام تا زنده هستم

کمکم کنی تا دل کسی و نشکنم

غرور کسی و له نکنم خدایا نمی خوام

هم رنگ جماعت بشم می خوام رسوا

٢ عالم شم خدایا اگه اون روز رسید که

داشتم عوض می شدم قسم می دم

به ناله های زهرا که از زمین منو بر داری و

ببری تو آتیش جهنم خدایا ازت می خوام

/ 1 نظر / 3 بازدید
سارا

میگم تو که اینهمه به خدا لطف داری خدا در این زمینه کمکت نکرده؟!