به چشمات چی مگی؟

اگه چشمات منو خواست تو به چشمات چی مگی؟

وقتی که دلت گرفت حرفات و به کی می گی؟

انگار از ندیدنت دیگه دیوونه شدم نگران حالتم حتی

بیشتر از خودم این روزا خیال تو از کجا ها می گذره

دیگه با قصه کی شبا خوابت می بره  شبا خوابت می بره تو

 به چشمات چی مگی؟وقتی که دلت گرفت حرفات و به کی

می گی؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

سلام جناب هه هه: سال خوبی داشته باشی....