از توست ...؟!

تو این هوا که هوایه توست

تو این ترانه که ترانه ی توست

تو این شهری که شهر توست

تو این اشکی که اشک توست

تو این  استرس و هیاهو

در این تنهایی که از تنهایی توست

تو تنهام نذار از توست ....؟!

هه هه ...تمام و دیگر هیچ

............................................................................................

حضور هه هه بعد از یک سال فیلترینگ شدن

من اومدم .94

/ 1 نظر / 59 بازدید
@.f

مگه تو رفته بودی که باز اومدی؟؟؟ب هر حال ولکام هه هه