مادر

مادر .هه .مادری که هیچ وقت حست نکردم 

مادری که منو  دیدی و من ندیدمت به

خیالت پیشم بودی . اما نبودی مادر

مادری که .دوست دارم به  خاطره  اینکه

هیچ وقت حست نکردم.هه.به خیالت.

        تو  منو حس کردی .

/ 2 نظر / 8 بازدید
سارا

خدا صبر بده آقا فرشاد...[لبخند]