هه هه

هه‌هه خدایا ممنونتم که دوسم داری

می گن اگه کسی و خیلی دوست داشته باشی

امتحانش می کنی منو انگاری خیلی دوست داری

آخه راستشو بخوای خیلی داری امتحانم میکنی

کمکم کن دارم کم می آرم هه هه ممنونتم که دوسم داری

/ 1 نظر / 6 بازدید
سارا

خوبی جناب هه هه خان؟!