هی تو

دیگه نظر نده اون مرد برام دیگه نمی خوام به یادش بیارم تو  ام لطف کن ...... .مرسی

                      هی تو

                    خداحافظ

/ 4 نظر / 2 بازدید

هه هه...........................[خنده]

سارا

هی تو.... داری اشتباه میکنی...[خنثی]

4

[افسوس][افسوس][افسوس]

فاصی عاشقه

[لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][تلفن][وحشتناک][تلفن][ناراحت][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][ساکت][خوشمزه][دروغگو][تماس][عجله][چشمک][خجالت][مغرور][مغرور][خنده][گل][قهر][متفکر][منتظر][کلافه][راک][نیشخند][زبان][عینک][خنثی][خواب][دلقک][اوه][افسوس][خداحافظ][شکست][شکست][تایید][زودباش][اوغ][دست][ابله][شوخی][ابرو][نگران][ماچ][پلک][بغل][دلشکسته][شرمنده][قهقهه][بازنده][هورا][گاوچران][گاوچران][من نبودم][رویا][هورا][بازنده][قهقهه][شرمنده][دلشکسته][بغل][قلب][قلب][قلب][قلب]